Stadgar

Här kan ni se våra stadgar
STADGAR FÖR FÖRENINGEN GOTLANDS KATTHEM FASTSTÄLLDA VID ORDINARIE ÅRSMÖTE 20170329

§1 Föreningens syfte
Föreningen Gotlands Katthem är en ideell förening med följande syfte:

1) att arbeta för att kattens rättsliga status förbättras

2) att hjälpa övergivna och nödlidande katter genom att ta in dem på katthemmet eller på annat sätt som är tillrådligt och görligt (lämpligt och möjligt)

3) att när katten är intagen på katthemmet, se till att den får den vård som skäligen kan erfordras

4) att när kattens hälsotillstånd så medger, placera den i nytt hem, med ett kontrakt där ägaren bl.a. förbinder sig att väl vårda katten. En avgift, kostnadsbidrag för katterna, erläggs av köparen vid leveransen, enligt styrelsebeslut

5) att ge råd om skötsel av katter och därvid särskilt upplysa om nödvändigheten av id-märkning samt kastrering av både han- och honkatter för att få ner kattbeståndet

6) att samarbeta med allmänhet och polis vad gäller förlorade och upphittade katter, för att om möjligt kunna återplacera dessa hos rätte ägaren

7) att endast efter samråd med veterinär låta avliva obotligt sjuka eller svårt skadade katter

§2 Verksamhetsår
Verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden från och med 1 januari till och med 31 december.

§3 Revision
Föreningens verksamhet och räkenskaper granskas årligen av en oberoende godkänd eller auktoriserad redovisningskonsult, vilken utses av styrelsen. Räkenskaperna skall vara avslutade med en Resultat- och Balansräkning senast den 1 mars.

§4 Styrelsen
Föreningens styrelse skall ha sitt säte på Gotland och bestå av minst fem och max sju ledamöter (inklusive Ordförande och Kassör) och 2 suppleanter. Ordförande och kassör väljes särskilt på ordinarie årsmöte. Ordförande och suppleanter väljs på ett år, kassör och ledamöter på 2 år, varav hälften av ledamöterna vartannat år. Avgående ledamot eller suppleant kan omväljas.

§5 Styrelsemöten
Styrelsen konstituerar sig efter val och sammanträder när så erfordras. Vid styrelsesammanträde skall av sekreterare föras protokoll, vilket justeras av ordförande och utsedd ledamot.


§6 Styrelsens skyldigheter
Det åligger styrelsen att:
1) Organisera och leda verksamheten, sammanträden m.m.
2) Omhänderta föreningens ekonomiska angelägenheter och låta föra fullständiga räkenskaper och medlemsregister.
3) Förbereda ärenden som skall förekomma på allmänt möte.
4) Avge verksamhetsberättelse
5) Föra protokoll

§7 Firmatecknande
Föreningens firma tecknas av två, gemensamt i förening, av dem som styrelsen därtill utser.
För bankåtkomst utser styrelsen årligen representanter som å föreningens vägnar enskilt äger rätt att utföra relevanta ärenden och transaktioner.

§8 Medlemskap och medlemsregister
Till medlem i föreningen kan antagas personer med intresse för föreningens syfte. Medlem erlägger årsavgift för varje kalenderår. Årsmötet beslutar om avgiftens storlek. Årsavgiften skall vara betald senast 31/1 för att medlem skall ha rösträtt på kommande årsmöte.
Medlem som underlåter att betala medlemsavgift och som inte inom 30 dagar efter påminnelse betalar förfallet belopp, anses ha frivilligt utträtt ur föreningen om inte styrelsen beslutar annat. Medlem som önskar utträda ur föreningen skall skriftligen, via brev eller e-post, anmäla detta till styrelsen och medlemmen anses därmed ha utträtt omedelbart. Inbetald medlemsavgift återbetalas ej. Medlem som brutit mot dessa stadgar eller på annat sätt skadat föreningen eller dess anseende, kan uteslutas av styrelsen.
Det åligger styrelsen, genom kansliet, att tillse att medlemsregistret är aktuellt
Medlemsregistret är inte att anses som en offentlig handling utan detta är endast till för administrativa ändamål. Komplett medlemsregister får endast handhas av styrelsen och kansliet.

§9 Årsmöte
Årsmöte hålles på tid och plats som styrelsen närmare bestämmer, en gång årligen före utgången av maj månad, samt extra möte då styrelsen finner nödigt eller då minst 2/3 av föreningens medlemmar gör framställan därom. Årsmötet skall minst innehålla nedanstående:
1. Val av ordförande att leda mötets förhandlingar.
2. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande samt kontroll av eventuella fullmakter.
3. Val av två personer att jämte ordföranden justera dagens protokoll, tillika rösträknare.
4. Verksamhetsberättelse och Årsredovisning.
5. Revisionsberättelse.
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
7. Val av ordförande på ett år.
8. Val av kassör på två år
9. Val av 3–5 ledamöter enligt valberedningens förslag på två år vardera
10. Val av två suppleanter på ett år vardera.
11. Val av valberedning, minst två eller max tre personer på ett år vardera, varav en sammankallande
12. Fastställande av medlemsavgift för kommande år.
13. Föredragning av verksamhetsplan och budget för innevarande verksamhetsår.
14. Behandling av motioner.
15. Övrig information till medlemmarna

§10 Kallelse till årsmöte
Kallelse till årsmöte skall utgå senast två veckor före mötet, i denna skall det medfölja resultatrapport, verksamhetsberättelse och av styrelsen tidigare fastställd verksamhetsplan samt budget uppdaterad per kontoklass. Kallelse skall även anslås på hemsidan och på sociala media, dessa kallelser behöver inte innehålla resultatrapport och/eller verksamhetsplan.

§11 Motioner
Fråga, som önskas behandlad på årsmöte, skall för att kunna upptas på föredragningslistan vara styrelsen tillhanda senast 31 januari innevarande år.
Samtliga betalande medlemmar har rätt att lämna motion för behandling av årsmötet. Förslag föreläggs årsmötet tillsammans med styrelsens yttrande.

§12 Rösträtt
Vid föreningens årsmöte sker omröstning öppet, sittande ordförande har utslagsröst. Vid personval tillämpas sluten omröstning, om så påfordras - lotten skiljer vid lika röstetal. Röstning genom skriftlig fullmakt tillåten med ett högsta antal av två fullmakter per närvarande medlem. Fullmakt skall vara påskriven och bevittnad.

§13 Allmänt
Styrelsen kan kalla till allmänt möte. Styrelsen ska även kalla till allmänt möte när 2/3 av föreningens medlemmar gjort en skriftlig och motiverad framställan. I kallelsen till sådant möte skall fullständig föredragningslista (dagordning) medfölja.

§14 Föreningens upplösning
Föreningens tillhörigheter skall vid upplösning förvaltas av den då sittande styrelsen, för att sedan övergå till sammanslutning med liknande syfte och ändamål som föreningens.

§15 Ändring av stadgar
Förslag om ändring av dessa stadgar och föreningens upplösande får endast upptagas till avgörande vid ordinarie årsmöte.


Det går även bra att ladda ned stadgarna här:


Stadgar_v5

Köp vår fina almanacka!

Nu kan du njuta av ett helt års fina bilder och kattöden, samtidigt som du stödjer vår verksamhet!
Köp almanackan och njuuuut!

Beställ här:


Bli månadsgivare!

Genom att bli månadsgivare bidrar du till katthemmets ekonomiska trygghet och gör det möjligt för oss att arbeta långsiktigt.

Bli månadsgivare
Hjälp oss via Swish!

Skänk en liten slant då och då, kanske vill du att kissarna ska få lite extra godis? Märk då din betalning med godis så ser vi till att de får det!

Hjälp oss via SMS!
Det är möjligt att via SMS skänka en gåva till Gotlands Katthem och våra katter.

SMS:a kattis 20, kattis 50, kattis 100 eller kattis 200
till 72 550, för att skänka respektive summa.

Läs mer...